BOLAGSINFORMATION

PRESSMEDDELANDEN

 • Kalendarium

  2018-03-01 Lämnas rapport för fjärde kvartalet 2017 samt helåret 2017.

 • 2018-05-15 Bolagsstämma kl 17.00 i bolagets lokaler i Tenhult, utanför Jönköping. Lämnas rapport för 1:a kvartalet 2018.

 • 2018-08-14 Lämnas rapport för 2:a kvartalet 2018.

 • 2018-10-24 Lämnas rapport för 3:e kvartalet 2018.

arkiv för pressmeddelanden

styrelse, ledningsgrupp/revisorer

Styrelse

Kabe Styrelse

Ordförande

Nils-Erik Danielsson

Född 1944

f.d. Koncernchef Ballingslöv International AB

Aktieinnehav: 17 264

Övriga styrelseuppdrag: Ordf. S-Invest Trading AB, Götenehus Group AB, samt styrelseledamot Ballingslöv International AB, SWEGON AB och Sydsvenska Industrihandelskammaren.

Styrelseledamot sedan 1998

Kabe Styrelse

Ledamot

Alf Ekström

Född 1956

VD och Koncernchef i KABE AB

Aktieinnehav: 171 000

Styrelseledamot sedan 1984

Kabe Styrelse

Ledamot

Benny Holmgren

Född 1961

VD Holmgrens Bil AB

Aktieinnehav: 0

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bendt Bil AB, Halmstad

Styrelseledamot sedan 2010

Kabe Styrelse

Ledamot

Maud Blomqvist

Född 1955

Designchef KABE Husvagnar AB

Aktieinnehav: 1 683 276

Styrelseledamot sedan 1998

Kabe Styrelse

Ledamot

Anita Svensson

Född 1952

Modehuset Annabelle AB

Aktieinnehav: 1 325 876

Styrelseledamot sedan 1998

Kabe Styrelse

Ledamot

Erik Stegemyr

Född 1967

Vice President Husqvarna Group, Category Manager Electric

Aktieinnehav: 0

Styrelseledamot sedan 2014

Kabe Styrelse

Personalrepresentant

Peter Lilja

Född 1974

KABE Husvagnar AB

Aktieinnehav: 0

Styrelseledamot sedan 2014

Kabe Styrelse

Personalrepresentant

Göran Larsson

Född 1955

KABE Husvagnar AB

Aktieinnehav: 0

Styrelseledamot sedan 2011

Ledningsgrupp

Peter Carenborn - Kabe Styrelse

Peter Carenborn

VD KABE Husvagnar AB

Alf Ekström - Kabe Styrelse

Alf Ekström, f 1956

VD och koncernchef KABE AB

Maria Oksanen - Kabe Styrelse

Maria Oksanen

Ekonomidirektör KABE AB

Jonas Tidqvist - Kabe Styrelse

Jonas Tidqvist

VD KAMA Fritid AB

Peter Blomqvist - Kabe Styrelse

Peter Blomqvist

VD ADRIA Caravan AB

Mikael Blomqvist - Kabe Styrelse

Mikael Blomqvist

Vice VD KABE Husvagnar AB

Revisorer

På årsstämman 2016-05-17 utsågs Ernst & Young AB till revisor med Anders Johansson som huvudansvarig revisor. Revisorssuppleant Jacob Westesson, auktoriserad revisor, Ernst & Young. Gäller till och med årsstämman 2017.

valberedning

Enligt beslut av årsstämman 2010 gäller följande:

Årsstämman utser ordförande för valberedningen som har uppdraget att i god tid före stämman kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse två ledamöter till valberedningen. Familjen Blomqvist skall då anses utgöra en ägare. Vid förfall för den sålunda valda ordföranden för valberedningen har styrelsens ordförande uppdraget att genomföra de uppgifter som åvilar valberedningens ordförande enligt ovan. Avstämningstidpunkt för ägandet skall vara den 31 december. Önskar aktieägare ej utse ledamot tillfrågas den därefter största ägaren. De utsedda ledamöterna utgör därefter valberedning och skall fullgöra de uppgifter som följer av Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen.

I enlighet med ovanstående regler har den av stämman utsedda ordföranden för valberedningen, Brivio Thörner, kompletterats med två ledamöter. Av familjen Blomqvist utsedd ledamot är Tommy Hjalmarsson, Sparbanksstiftelsen Alfa, och övriga ägare företräds av Peter Rönström, Lannebo fonder. Valberedningen kan kontaktas genom dess ordförande per mail: bthorner@telia.com

Den sålunda utsedda valberedningen föreslår enhälligt årsstämman 2016:

— att till ordförande för stämman väljs styrelsens ordförande Nils-Erik Danielsson

— oförändrat sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter

— att arvoden till styrelsen utgår med 140 000 kr för ordinarie ledamot ej anställd i koncernen och 280 000 kr till styrelsens ordförande

— omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström

— att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på lämnad offert

— att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig med auktoriserade revisorn Jacob Westesson som ersättare.

kod för bolagsstyrning/incitamentsprogram

Kod för bolagsstyrning

KABE AB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning sedan 1 juli 2008 då den reviderade Koden för bolagsstyrning trädde i kraft.

Bolagsstyrningsrapporten återfinns i årsredovisning 2015, sidan 34-39.

Då bolagets revisorer redovisar sina synpunkter till styrelsen i sin helhet har inget revisionsutskott utsetts. Hela styrelsen (med undantag av styrelseledamot ingående i bolagsledningen) fullgör således revisionsutskottets uppgifter.

Ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare beslutas av styrelsen (med undantag av styrelseledamot ingående i bolagsledningen). Således fullgör styrelsen ersättningsutskottets uppgifter och inget separat ersättningsutskott är tillsatt.

Incitamentsprogram

Kabe har för närvarande inga utestående incitamentsprogram.

kontakt ekonomisk info/informationspolicy

Alf Ekström, VD och koncernchef

Tel. 036-39 37 01

Mobil 070-744 29 94

alf.ekstrom@kabe.se

Maria Oksanen Ekonomidirektör KABE AB

Tel. 036-34 41 35

Mobil 0703-90 38 89

maria.oksanen@kabe.se

10 största aktieägarna

Aktieägare

Familjen Blomqvist

 • Antal aktier5 003 438

 • Varav A-aktier560 800

 • Varav B-aktier4 442 638

 • Antal röster10 050 638

 • Andel röster69,8%

 • Andel aktiekapital55,6%

Lannebro Micro Cap

 • Antal aktier337 779

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier337 779

 • Antal röster337 779

 • Andel röster2,30%

 • Andel aktiekapital3,80%

Fiedelity Low-priced Stock FD.

 • Antal aktier321 000

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier321 000

 • Antal röster321 000

 • Andel röster2,20%

 • Andel aktiekapital3,60%

Skandinaviska Enskilda banken

 • Antal aktier216 659

 • Varav A-aktier

 • Varav B-aktier216 659

 • Antal röster216 659

 • Andel röster1,50%

 • Andel aktiekapital2,40%

Småbolagsfonden Norden

 • Antal aktier211 460

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier211 460

 • Antal röster211 460

 • Andel röster1,50%

 • Andel aktiekapital2,30%

Alf Ekström

 • Antal aktier171 000

 • Varav A-aktier39 200

 • Varav B-aktier131 800

 • Antal röster523 800

 • Andel röster3,60%

 • Andel aktiekapital1,90%

Svenska Handelsbanken

 • Antal aktier150 000

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier150 000

 • Antal röster150 000

 • Andel röster1,00%

 • Andel aktiekapital1,70%

Bengt Karlsson

 • Antal aktier125 340

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier125 340

 • Antal röster125 340

 • Andel röster0,90%

 • Andel aktiekapital1,40%

Stig Olof Simonsson

 • Antal aktier114 762

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier114 762

 • Antal röster114 762

 • Andel röster0,80%

 • Andel aktiekapital1,30%

Reino Segonius

 • Antal aktier112 610

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier112 610

 • Antal röster112 610

 • Andel röster0,80%

 • Andel aktiekapital1,30%

Övriga

 • Antal aktier2 235 952

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier2 235 952

 • Antal röster2 235 952

 • Andel röster15,60%

 • Andel aktiekapital24,80%

Totalt

 • Totalt antal aktier9 000 000

 • Varav A-aktie totalt600 000

 • Varav B-aktier totalt8 400 000

 • Totalt antal röster14 400 000

 • Totalt andel röster100,00%

 • Totalt andel aktiekapital100,00%

Ägarfördelning

Svenska aktiebolag

 • Antal aktier176 595

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier176 595

 • Antal röster176 595

 • Andel röster1,20%

 • Andel aktiekapital2,00%

Svenska privatpersoner

 • Antal aktier6 827 163

 • Varav A-aktier600 000

 • Varav B-aktier6 227 163

 • Antal röster12 227 163

 • Andel röster84,90%

 • Andel aktiekapital75,90%

Svenska finansiella och institutionella bolag

 • Antal aktier805 288

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier805 288

 • Antal röster805 288

 • Andel röster5,60%

 • Andel aktiekapital8,90%

Utlandsboende ägare

 • Antal aktier1 190 954

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier1 190 954

 • Antal röster1 190 954

 • Andel röster8,30%

 • Andel aktiekapital13,20%

Totalt

 • Totalt antal aktier9 000 000

 • Varav A-aktie totalt600 000

 • Varav B-aktier totalt8 400 000

 • Totalt antal röster14 400 000

 • Totalt andel röster100,00%

 • Totalt andel aktiekapital100,00%

Källa: Euroclear Sweden 2015-12-30

Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma är KABE AB (publ).

§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka handel med och förvaltning av värdepapper, handel med husvagnar samt förvaltning och uthyrning av fastigheter och andra anläggningstillgångar jämte därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 22 500 000 kronor och högst 90 000 000 kronor.

§ 4 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 5 Antal aktier skall vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 och aktierna skall vara fördelade på två serier, A och B. Av de vid varje tid utgivna aktierna skall högst 1/15 tillhöra serie A och högst 15/15 serie B.

§ 6 Styrelsen skall ha sitt säte i Tenhult, Jönköpings kommun av Jönköpings län.

§ 7 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen utses årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 9 Bolaget skall ha högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 10 Ordinarie årsstämma hålles en gång årligen under maj eller juni månad. På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Öppnande av årsstämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringsmän

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut

a) Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) Om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

d) Om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleante

10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

12. Eventuellt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.

13. Ev. övriga ärenden

§ 11 Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, i en i Jönköping utkommande tidning samt i Dagens Industri.

§ 12 Vid årstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier. Vid röstning på årsstämma medför aktie av serie A tio (10) röster och aktier av serie B en (1) röst.

§ 13 Styrelsen må bemyndiga annan än styrelseledamot och styrelsesuppleant att teckna bolagets firma.

§ 14 Ha aktie av serie A övergått till person, på annat sätt än genom arv, testamente och gåva, som icke förut är ägare av sådan aktie i bolaget, skall aktien omedelbart hembjudas ägarna av A-aktier till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. När A-aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen eller verkställande direktören genast underrätta ägarna av A-aktier på sätt som föreskrives i § 10, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Om någon lösningsberättigad väljer att inte fullt ut lösa sin del, skall den del som inte löses fördelas mellan övriga lösenberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier, o s v. Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens verkliga värde, som, i brist på åtsämjande, bestämmes i den ordning, som lagen om skiljemän stadgar. Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie, eller sedan lösningspriset å dylikt aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 15 Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av de olika slagen i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma aktieslag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, skall fördelningen ske genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 16 Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna intill dess ordförande vid stämman valts.

Beställ rapporter

Här kan du beställa rapporter och årsredovisningar. Fyll i formuläret och klicka på Skicka.

Beställ rapporter

Namn:
Adress:
Postadress:
Land:
E-post:

Beställningsunderlag

Finansella rapporter

Bolagsstruktur

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transportfordon- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna.

KABE Husvagnar AB (helägt dotterbolag till KABE AB) producerar husvagnar och husbilar med högsta kvalitet, både vad gäller konstruktion och materialval. Försäljningen till konsument av KABEs produktprogram sker genom närmare 110 fristående återförsäljare i 9 länder. I Sverige och Norge säljs produkterna direkt till återförsäljare från huvudkontoret i Tenhult. I Benelux och Tyskland finns lokal försäljningspersonal. I Finland säljs hela produktsortimentet genom KABE Adria OY och i Danmark via den fristående importören Caravanringen.

KABE ADRIA OY (helägt dotterbolag till KABE Husvagnar AB) ansvarar för försäljningen av både KABEs och Adrias produkter till återförsäljare i Finland. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingfors.

KABE Finans AB (delägt intressebolag, KABE Husvagnar AB 46 %, KABEs återförsäljare 54 %) bedriver verksamhet med förmedling av återförsäljarnas slutkundskrediter till finansbolag. Bolaget bedriver även utbildning för återförsäljarnas medarbetare under samlingsnamnet KABE Sales Academy.

ADRIA Caravan AB (helägt dotterbolag till KABE AB) är importör av den slovenska husvagns- och husbilstillverkaren Adria Mobils hela produktprogram till Sverige, Norge och Finland. Adrias produktprogram omfattar husvagnar och husbilar under varumärket Adria och husbilar under varumärket Sun Living. Försäljningen till konsument sker genom c:a 80 fristående återförsäljare. I Sverige och Norge säljs produkterna direkt till återförsäljare från huvudkontoret i Tenhult. I Finland säljs hela produktsortimentet genom KABE Adria OY.

KAMA Fritid AB (helägt dotterbolag till KABE AB) har marknadens bredaste sortiment av artiklar för mobilt boende och reservdelar för husvagnar och husbilar. KAMA Fritid är den största grossisten för fritidsprodukter till husvagnar och husbilar i Norden. Försäljningen sker genom 300 fristående återförsäljare i Sverige, Norge och Finland.

KAMA Fritid OY (helägt dotterbolag till KAMA Fritid AB) ansvarar för försäljningen av KAMAs produktsortiment till återförsäljare i Finland.

KABE Transport AB (helägt dotterbolag till KABE AB) transporterar husvagnar och husbilar åt KABE, Adria och övriga importörer av fritidsfordon. Verksamheten består även av transport av KABE Rentals hyresflotta.

KABE Rental ABs (delägt intressebolag, KABE AB 46 %, KABEs återförsäljare 54%) verksamhet består av långtidsuthyrning av husvagnar och husbilar, främst till företag.

Nordfarbo AB (delägt intressebolag till KABE AB, 33 %) tillverkar sandwichpaneler i plast, splitterskydd till militära fordon med mera. Verksamheten bedrivs i Kramfors kommun.

Övriga bolag (helägda dotterbolag till KABE AB). KABE Fast AB (med dotterbolag KABE Fastighet i Malmö AB) och KABE Hus AB äger fastigheter för uthyrning.

KABE Försäljnings AB bedriver sedan december 2015 konsumentförsäljning av koncernens samtliga varumärken i Öggestorp utanför Jönköping.

Affärskod

KABEs affärskod är en sammanställning av ansvar, riktlinjer, procedurer, värden och mål som har utvecklats av och för vår verksamhet.
Affärskod (SE) »

KABE’s code of business conduct is a compilation of responsibilities, guidelines, procedures, values and goals that have been developed by and for our operations.
Code of business conduct (GB) »