Bolagsinformation

Pressmeddelanden

 • Kalendarium

  2024-08-28 Delårsrapport för andra kvartalet.

 • 2024-11-07 Delårsrapport för tredje kvartalet.

 • 2025-02-27 Lämnas rapport för fjärde kvartalet och helåret 2024.

Prenumerera
Information

arkiv för pressmeddelanden

styrelse, ledningsgrupp/revisorer

Styrelse

Kabe Styrelse

Ordförande

Nils-Erik Danielsson

Född 1944

f.d. Koncernchef Ballingslöv International AB

Aktieinnehav: 15 000

Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande: S-Invest Trading AB, Ballingslöv Int. AB

Styrelseledamot sedan 1998

Kabe Styrelse

Ledamot

Alf Ekström

Född 1956

VD och Koncernchef KABE Group AB

Aktieinnehav: 171 000

Styrelseledamot sedan 1984

Kabe Styrelse

Ledamot

Benny Holmgren

Född 1961

VD Holmgren Group AB

Aktieinnehav: 0

Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande: Flodin Holding i Jönköping AB
Styrelseledamot: Nivika Fastigheter AB (publ)

Styrelseledamot sedan 2010

Kabe Styrelse

Ledamot

Maud Blomqvist

Född 1955

Aktieinnehav: 2 409 150

Styrelseledamot sedan 1998

Kabe Styrelse

Ledamot

Anita Svensson

Född 1952

Aktieinnehav: 2 011 750

Styrelseledamot sedan 1998

Kabe Styrelse

Ledamot

Erik Stegemyr

Född 1967

Vice President Sales and service Northern Europe, Husqvarna AB

Aktieinnehav: 500

Styrelseledamot sedan 2014

Kabe Styrelse

Ledamot

Ulf Rostedt

Född 1967

VD Herenco Invest AB

Aktieinnehav: 2 700

Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande: Hagab Industri AB, Miljöhallen Golv i Jönköping AB, Styrelseledamot: Herenco Invest AB

Styrelseledamot sedan 2020

Peter Blomqvist - KABE Styrelse

Suppleant

Peter Blomqvist

Född 1984

Aktieinnehav: 98 587

Mikael Blomqvist - KABE Styrelse

Suppleant

Mikael Blomqvist

Född 1981

vVD KABE Group AB

Aktieinnehav: 96 200

Kabe Styrelse

Personalrepresentant

Peter Lilja

Född 1974

KABE AB

Aktieinnehav: 0

Styrelseledamot sedan 2014

Kabe Styrelse

Personalrepresentant

Håkan Lindgren

Född 1968

KABE AB

Aktieinnehav: 0

Styrelseledamot sedan 2023

Ledningsgrupp

Alf Ekström - KABE Styrelse

Alf Ekström

VD och koncernchef KABE Group AB (publ.)

Mikael Blomqvist - KABE Styrelse

Mikael Blomqvist

vVD KABE Group AB (publ.)

VD KABE AB

Jacob Westesson - KABE Styrelse

Jacob Westesson

Ekonomidirektör KABE Group AB (publ.)

Jonas Tidqvist - KABE Styrelse

Jonas Tidqvist

VD KAMA Fritid AB

Johan Skogeryd - KABE Styrelse

Johan Skogeryd

VD Adria AB

Revisorer

KPMG AB med huvudansvarig revisor Olle Nilsson.

valberedning

Vid årsstämman 2022 beslutades att välja Brivio Thörner tillordförande i valberedningen. Familjen Blomqvist har utsett Lennart Oliw som sin representant och som därefter störste ägare ingår Mats J Andersson från Nordea Investment Fund, i valberedningen.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2023 är att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter vid stämman samt styrelse- och revisionsarvoden. Valberedningen har haft ett protokollfört möte.

kod för bolagsstyrning/incitamentsprogram

Kod för bolagsstyrning

KABE Group AB (publ.) tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning sedan 1 juli 2008 då den reviderade Koden för bolagsstyrning trädde i kraft. Bolagsstyrningsrapporten återfinns i årsredovisning 2021, sidan 30-35.

Då bolagets revisorer redovisar sina synpunkter till styrelsen i sin helhet har inget revisionsutskott utsetts. Hela styrelsen (med undantag av styrelseledamot ingående i bolagsledningen) fullgör således revisionsutskottets uppgifter.

Ersättningar till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare beslutas av styrelsen (med undantag av styrelseledamot ingående i bolagsledningen). Således fullgör styrelsen ersättningsutskottets uppgifter och inget separat ersättningsutskott är tillsatt.

Incitamentsprogram

KABE har för närvarande inga utestående incitamentsprogram.

10 största aktieägarna

Aktieägare

Familjen Blomqvist

 • Antal aktier4 599 690

 • Varav A-aktier560 800

 • Varav B-aktier4 038 890

 • Antal röster9 646 890

 • Andel röster67,0%

 • Andel aktiekapital51,1%

Nordea Nordic Small Cap Fund

 • Antal aktier1 229 087

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier1 229 087

 • Antal röster1 229 087

 • Andel röster8,5%

 • Andel aktiekapital13,7%

Bengt Karlsson

 • Antal aktier339 560

 • Varav A-aktier

 • Varav B-aktier339 560

 • Antal röster339 560

 • Andel röster2,4%

 • Andel aktiekapital3,8%

Brown Brothers Harriman & Co

 • Antal aktier284 524

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier284 524

 • Antal röster284 524

 • Andel röster2,0%

 • Andel aktiekapital3,2%

Stig Olof Simonsson

 • Antal aktier240 576

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier240 576

 • Antal röster240 576

 • Andel röster1,7%

 • Andel aktiekapital2,7%

Alf Ekström

 • Antal aktier171 000

 • Varav A-aktier39 200

 • Varav B-aktier131 800

 • Antal röster523 800

 • Andel röster3,6%

 • Andel aktiekapital1,9%

Reino Sigonius

 • Antal aktier122 665

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier122 665

 • Antal röster122 665

 • Andel röster0,9%

 • Andel aktiekapital1,4%

KBC Bank NV

 • Antal aktier79 037

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier79 037

 • Antal röster79 037

 • Andel röster0,5%

 • Andel aktiekapital0,9%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension

 • Antal aktier77 120

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier77 120

 • Antal röster77 120

 • Andel röster0,5%

 • Andel aktiekapital0,9%

Spiltan Fonder AB

 • Antal aktier74 418

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier74 418

 • Antal röster74 418

 • Andel röster0,5%

 • Andel aktiekapital0,8%

Övriga

 • Antal aktier1 782 323

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier1 782 323

 • Antal röster1 782 323

 • Andel röster12,4%

 • Andel aktiekapital19,8%

Totalt

 • Totalt antal aktier9 000 000

 • Varav A-aktie totalt600 000

 • Varav B-aktier totalt8 400 000

 • Totalt antal röster14 400 000

 • Totalt andel röster100,00%

 • Totalt andel aktiekapital100,00%

Ägarfördelning

Svenska aktiebolag

 • Antal aktier137 080

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier137 080

 • Antal röster137 080

 • Andel röster1,0%

 • Andel aktiekapital1,5%

Svenska privatpersoner

 • Antal aktier6 210 107

 • Varav A-aktier600 000

 • Varav B-aktier5 610 107

 • Antal röster11 610 107

 • Andel röster80,6%

 • Andel aktiekapital69,0%

Svenska finansiella och institutionella bolag

 • Antal aktier382 716

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier382 716

 • Antal röster382 716

 • Andel röster2,7%

 • Andel aktiekapital4,3%

Utlandsboende ägare

 • Antal aktier2 270 097

 • Varav A-aktier 

 • Varav B-aktier2 270 097

 • Antal röster2 270 097

 • Andel röster15,8%

 • Andel aktiekapital25,2%

Totalt

 • Totalt antal aktier9 000 000

 • Varav A-aktie totalt600 000

 • Varav B-aktier totalt8 400 000

 • Totalt antal röster14 400 000

 • Totalt andel röster100,00%

 • Totalt andel aktiekapital100,00%

Källa: Euroclear Sweden 2022-12-30

Bolagsordning

§ 1 Bolagets firma är KABE Group AB.

§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag idka tillverkning och handel med husvagnar, husbilar och tillbehör jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare idka handel med och förvaltning av värdepapper och andra anläggningstillgångar samt förvaltning och uthyrning av fastigheter.

§ 3 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 22 500 000 kronor och högst 90 000 000 kronor.

§ 4 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 5 Antal aktier skall vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 och aktierna skall vara fördelade på två serier, A och B. Av de vid varje tid utgivna aktierna skall högst 1/15 tillhöra serie A och högst 15/15 serie B.

§ 6 Styrelsen skall ha sitt säte i Tenhult, Jönköpings kommun av Jönköpings län.

§ 7 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen utses årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 9 Bolaget skall ha högst två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.

§ 10 Årsstämma hålles en gång årligen under maj eller juni månad. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar årsstämman och leder förhandlingarna intill dess ordförande vid stämman valts. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Öppnande av årsstämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av två justerare

5. Godkännande av dagordning

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktören

8. Framläggande av årsredovisningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut

a) Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) Om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

d) Om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleante

10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

12. Eventuellt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.

13. Ev. övriga ärenden

§ 11 Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, på bolagets hemsida samt i den rikstäckande tidningen Dagens Industri.

§ 12 Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier. Vid röstning på årsstämma medför aktie av serie A tio (10) röster och aktier av serie B en (1) röst.

§ 13 Styrelsen må bemyndiga annan än styrelseledamot och styrelsesuppleant att teckna bolagets firma.

§ 14 Har aktie av serie A övergått till person, på annat sätt än genom arv som icke förut är ägare av sådan aktie i bolaget, skall aktien omedelbart hembjudas ägarna av A-aktier till inlösen genom skriftlig anmälan till bolagets styrelse. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. När A-aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen eller verkställande direktören genast underrätta ägarna av A-aktier på sätt som föreskrives i § 11, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Anmäler sig fler än en lösningsberättigad skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Om någon lösningsberättigad väljer att inte fullt ut lösa sin del, skall den del som inte löses fördelas mellan övriga lösenberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier, o s v. Lösenbeloppet skall utgöras av aktiens verkliga värde, som, i brist på åtsämjande, bestämmes i den ordning, som lagen om skiljemän stadgar. Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie, eller sedan lösningspriset å dylikt aktie i behörig ordning fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien. Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 15 Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av de olika slagen i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma aktieslag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, skall fördelningen ske genom lottning. Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Antagits på årsstämman 2020-05-12

Bolagsstämmor

2024

2024-05-17 Protokoll från årsstämma 2024

2024-04-12 Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

2024-04-12 Valberedningens förslag inför ordinarie bolagsstämman 2024

2024-04-12 Fullmakt vid bolagsstämma

2024-04-12 Revisorsyttrande ersättning ledande befattningshavare 2023

2024-04-12 Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

2024-04-12 Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023

2024-04-12 Hållbarhetsrapport 2023

2024-04-12 KABE Group AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2023

2024-04-12 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i KABE Group AB (publ.)

2023

2023-05-23 Protokoll från årsstämma 2023

2023-04-13 Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

2023-04-13 Valberedningens förslag inför ordinarie bolagsstämman 2023

2023-04-13 Fullmakt vid bolagsstämma

2023-04-13 Revisorsyttrande ersättning ledande befattningshavare 2022

2023-04-13 Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

2023-04-13 Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022

2023-04-13 Hållbarhetsrapport 2022

2023-04-13 KABE Group AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2022

2023-04-13 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i KABE Group AB (publ.)

2022

2022-05-17 Protokoll från årsstämma 2022

2022-04-12 Rättelse av pressmeddelande - Kallelse till ordinarie bolagsstämma i KABE Group AB (publ.)

2022-04-08 Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

2022-04-08 Valberedningens förslag inför ordinarie bolagsstämman 2022

2022-04-08 Fullmakt vid bolagsstämma

2022-04-08 Revisorsyttrande ersättning ledande befattningshavare 2021

2022-04-08 Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

2022-04-08 Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021

2022-04-08 Hållbarhetsrapport 2021

2022-04-08 KABE Group AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2021

2022-04-08 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i KABE Group AB (publ.)

2021

2021-12-16 Protokoll från extra bolagsstämma 2021-12-14

2021-11-17 Kallelse till extra bolagsstämma i KABE Group AB (publ.)

2021-11-17 Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

2021-11-17 Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen

2021-11-17 Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen

2021-11-17 Fullmakt vid extra bolagsstämma

2021-11-17 Anmälan och formulär för förhandsröstning

2021-11-17 Kallelse till extra bolagsstämma i KABE Group AB (publ.)

2021-05-17 Protokoll från årsstämma 2021

2021-05-11 Kommuniké från årsstämma den 11 maj 2021

2021-05-03 Verkställande direktörens redogörelse, bolagsstämma 2021

2021-04-09 Fullmakt 2021

2021-04-09 Formulär för poströstning KABE Group AB stämma 2021

2021-04-09 Ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

2021-04-09 Revisorsyttrande om ersättningar till ledande befattningshavare

2021-04-09 Styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020

2021-04-09 Hållbarhetsrapport 2020

2021-04-09 Valberedningens förslag inför ordinarie bolagsstämma 2021

2021-04-09 KABE Group AB publicerar årsredovisning för 2020

2021-04-09 Kallelse till ordinarie årsstämma i KABE Group AB (publ.)

2020

2020-05-13 Protokoll från årsstämma 2020

2020-05-12 Verkställande direktörens redogörelse, bolagsstämma 2020

2020-05-12 Valberedningens förslag avseende nyval av ordinarie styrelseledamot, presentation av Ulf Rostedt

2020-04-17 Förslag om ändring av bolagsordningen punkt 12

2020-04-17 Digitalt deltagande vid stämma KABE Group AB

2020-04-16 Formulär för poströstning KABE Group årsstämma 2020

2020-04-08 Fullmaktsformulär

2020-04-08 Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i KABE Group AB

Kontakta oss

Här kan du beställa årsredovisningar i tryckt format eller ställa en fråga till oss på KABE Group.

Beställ rapporter

Namn:
Adress:
Postadress:
Land:
E-post:

Beställningsunderlag

* Jag godkänner härmed att KABE AB (556075-7832) och KABE Group AB (556097-2233) får samla in, använda och behandla mina personuppgifter som jag har angivit i detta kontaktformulär i enlighet med vår Policy för personuppgifter. Markera kryssrutan till vänster om du accepterar detta.

Finansiella- och bolagstyrningsrapporter

arkiv för delårsrapporter

Hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapporter

Bolagsstruktur

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transportfordon- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna.

KABE AB KABE AB (helägt dotterbolag till KABE Group AB) producerar husvagnar och husbilar med högsta kvalitet, både vad gäller konstruktion och materialval. Försäljningen till konsument av KABEs produktprogram sker genom närmare 110 fristående återförsäljare i 9 länder. I Sverige och Norge säljs produkterna direkt till återförsäljare från huvudkontoret i Tenhult. I Benelux och Tyskland finns lokal försäljningspersonal. I Finland säljs hela produktsortimentet genom KABE Adria OY och i Danmark via den fristående importören Caravanringen.

KABE ADRIA OY KABE Adria OY (helägt dotterbolag till KABE AB) ansvarar för försäljningen av både KABEs och Adrias produkter till återförsäljare i Finland. Bolaget har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Affinity RV Sp. Z.o.o Affinity RV Sp Z.o.o startades 2019 med säte i Ozorkow, Polen. (delägt dotterbolag där KABE AB äger 80% och ledningen i Polen 20%) bedriver verksamhet bestående av produktion av nyutvecklade modeller av Vans (mindre husbilar) för den skandinaviska och europeiska marknaden.

ADRIA AB Adria AB (helägt dotterbolag till KABE Group AB) är importör av den slovenska husvagns- och husbilstillverkaren Adria Mobils hela produktprogram till Sverige, Norge och Finland. Adrias produktprogram omfattar husvagnar och husbilar under varumärket Adria och husbilar under varumärket Sun Living. Försäljningen till konsument sker genom c:a 80 fristående återförsäljare. I Sverige och Norge säljs produkterna direkt till återförsäljare från huvudkontoret i Tenhult. I Finland säljs hela produktsortimentet genom KABE Adria Oy.

KAMA Fritid AB KAMA Fritid AB (helägt dotterbolag till KABE Group AB) har marknadens bredaste sortiment av artiklar för mobilt boende och reservdelar för husvagnar och husbilar. KAMA Fritid är den största grossisten för fritidsprodukter till husvagnar och husbilar i Norden. Försäljningen sker genom 300 fristående återförsäljare i Sverige, Norge och Finland.

KAMA Fritid OY KAMA Fritid OY (helägt dotterbolag till KAMA Fritid AB) ansvarar för försäljningen av KAMAs produktsortiment till återförsäljare i Finland.

KAMA Fritid AS KAMA Fritid AS (helägt dotterbolag till KAMA Fritid AB) ansvarar för försäljningen av KAMAs produktsortiment till återförsäljare i Norge.

KABE Transport AB KABE Transport AB (helägt dotterbolag till KABE Group AB) transporterar husvagnar och husbilar åt KABE, Adria och övriga importörer av fritidsfordon. Verksamheten består även av transport av KABE Rentals hyresflotta.

KABE Rental AB KABE Rental AB (delägt intressebolag, KABE Group AB, KABEs återförsäljare) verksamhet består av långtidsuthyrning av husvagnar och husbilar, främst till företag.

KABE Finans AB KABE Finans AB (delägt intressebolag, KABE AB och KABEs återförsäljare) bedriver verksamhet med förmedling av återförsäljarnas slutkundskrediter till finansbolag. Bolaget bedriver även utbildning för återförsäljarnas medarbetare under samlingsnamnet KABE Sales Academy.

Coachman Group LTD Coachman-koncernen ägs till sin helhet indirekt genom koncernbolag av KABE Group AB. Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar i premiumsegmentet i England. Verksamheten bedrivs sedan 30 år i egna lokaler i Hull, England. Försäljningen till konsument sker i huvudsak på den brittiska marknaden genom c:a 35 återförsäljare.

Nordic Mobile Office AB (helägt dotterbolag till KABE Group AB) tillverkar specialfordon, avancerade yrkesfordon som finns bland annat inom vården och polisväsendet, samt tillverkning av mobila kontor och fordon inom eventindustrin. Tillverkningen sker på S Karosser i Dorotea, som är dotterbolag inom KABE koncernen.

S. Karosser Aktiebolag S. Karosser Aktiebolag (helägt dotterbolag till KABE Group AB) tillverkar och säljer pickup-campers som enkelt lyfts på och spänns fast på ett pickup-flak. S. Karosser tillverkar även utställningsbilar för verktyg och profilprodukter. Verksamheten bedrivs i Dorotea, Sverige.

Övriga bolag De helägda dotterbolagen KABE Fast AB (med dotterbolag KABE Fastighet i Malmö AB), KABE Fastighet Momarken AB äger fastigheter för uthyrning. Intressebolag där KABE äger 33 % är Nordfarbo AB i Kramfors som tillverkar bland annat sandwichpaneler i plast samt Fastigheten Bodalsvägen i Kristinehamn AB, vilket äger en fastighet för uthyrning.

Affärskod

In English

Inledning

KABE ska tillämpa gällande lagar och bestämmelser, vara lyhörda för kundernas önskemål och behov samt gå marknadens miljökrav till mötes. Affärskoden ska påverka nuvarande och framtida beteenden hos våra medarbetare, affärspartners och leverantörer och deras relationer till varandra, till företaget, till externa intressenter och till samhället i övrigt. KABEs underleverantörer ansvarar för att säkerställa implementering av denna affärskod i sin verksamhet.

KABEs ansvarstagande grundar sig på våra kärnvärden och på principer för mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö samt förhållande till våra kunder, affärspartners och aktieägare.

Affärskoden antogs ursprungligen av KABEs styrelse 2014 och granskas och uppdateras årligen av styrelsen.

ALF EKSTRÖM VD och koncernchef

”KABE har under sin 60 år långa och framgångsrika historia byggt upp ett mycket gott anseende både vad gäller kvalitén i våra produkter och i vårt sätt att arbeta. Kvalitet och långsiktighet kännetecknar vårt sätt att göra affärer. Affärskoden sammanfattar de principer som vi tillämpar både när vi bygger och när vi bibehåller långsiktiga relationer med våra medarbetare, kunder, affärspartners och samhället vi verkar i. Genom att följa affärskoden i vårt dagliga arbete vill vi säkerställa att KABEs verksamhet drivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.”

Affärskod

Affärskoden utgör tillsammans med reglerna för bolagsstyrning samt koncernens policys och riktlinjer ett ramverk förvår verksamhet. Koden gäller alla anställda, chefer och styrelsemedlemmar i KABE. Den gäller också för alla minoritetsägda bolag inom KABE koncernen. Uppförandekoden visar också vad vi förväntar oss från våra affärspartners.

Policies

Inom ett antal områden kompletteras affärskoden av mer detaljerade policies, riktlinjer och ledningssystem

KABEs kärnvärden

Kärnan i ett varumärke är företagets kultur. KABEs företagskultur bygger på gemensamma värderingar och är grunden för vad vi står för. KABEs kärnvärden ska vara ledande i byggandet av varumärket KABE och löpa som en linje i företagets affärsmodell och marknadskommunikation. KABEs kärnvärden är:

 • Kvalitet
 • Teknik
 • Valfrihet
 • Funktionalitet
 • Trygghet

Professionalism och tillgänglighet

KABE ska agera respektfullt i mötet med våra kunder och vara lyhörda för deras önskemål och synpunkter. Vi lyssnar på våra kunders behov och önskemål när vi utvecklar nya produkter, samt ger dem en god kunskapsbas för att underlätta affärsmässiga och kloka beslut. Vi visar initiativkraft och leder vägen med värdehöjande innovationer som gynnar marknaden. KABE ska agera ärligt och ansvarsfullt i sin marknadsföring och annonsering.

Produktansvar

KABE är ansvariga för att produkterna är utvecklade för att uppfylla högsta krav på kvalitet, funktion, säkerhet och miljö. KABE försäkrar sig också om att regelverk, lagar och andra krav är uppfyllda.

Våra affärsprinciper

KABE vill agera som en pålitlig och ansvarsfull koncern som lever upp till sina åtaganden. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer där vi tillsammans med våra affärspartners skapar underlag för starka ekonomiska resultat, hänsynstagande till miljön och ett socialt engagemang. Vi informerar våra intressenter om vår Affärskod som en naturlig del av vår relation.

Lagar och regler

KABE ska i varje land där vi har verksamhet eller bedriver handel med, respektera och följa lagar och regler. Vi respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och andra bestämmelser som påverkar vår verksamhet.

Val av affärspartners

KABE väljer de affärspartner som tillämpar liknande principer i etiska, sociala och miljörelaterade frågor som vi själva. KABE förväntar sig att de aktörer som valt att samarbeta med oss följer de värden som vår affärskod uttrycker.

Opartiskhet

KABE arbetar förebyggande inom områdena korruption, intressekonflikter och insiderhandel. Vi motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Våra medarbetare får inte ge eller ta emot gåvor av mer än ett symboliskt värde eller delta i aktiviteter som kan påverka eller, kan antas påverka, deras objektivitet vid affärsbeslut.

KABE tar inte ställning för eller emot politiska partier och kandidater. Varken koncernens företagsnamn eller tillgångar får användas för att gynna politiska partiers eller kandidaters intressen.

Konfidentiell information

KABEs medarbetare ska undvika situationer där deras personliga eller ekonomiska intressen kan komma i konflikt med företagets. Gemensamt tar vi ansvar för information som kan skada en person eller företaget inte sprids, och att företagets tillgångar skyddas från förlust, stöld och missbruk. Vi sprider inte och diskuterar inte konfidentiell information – inte heller med kollegor – som inte är behöriga att ta del av eller har behov av att känna till informationen för att utföra sitt arbete. Vi diskuterar heller inte känsliga ärenden eller talar om konfidentiell information utanför KABE. Detta gäller även efter avslutad anställning

Karteller

KABE agerar enligt tillämpliga lagar och förordningar och avhåller sig från att medverka i avtal som strider mot gällande konkurrensregler.

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

KABE stödjer och respekterar skyddet av internationella mänskliga rättigheter, såsom den bla formuleras i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, inom den sfär som vi kan påverka och försäkrar att företaget inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter.

Föreningsfrihet

KABEs medarbetare har rätt att ansluta eller inte ansluta sig till, och engagera sig i, valfri facklig organisation och har rätt till kollektivavtal.

Inget tvångs- eller barnarbete

Tvångsarbete får inte förekomma och vi accepterar inte barnarbete eller övrigt utnyttjande av barn. Dessa elementära etiska regler för arbetskraft ska följas av våra underleverantörer och affärspartner.

Arbetsplatsen

KABE ska erbjuda alla anställda en arbetsmiljö som är hälsosam, säker och uppfyller lokala lagar och förordningar.

Vår målsättning är att arbetsmiljön ska vara så säker så att arbetsplatsolyckor inte förekommer. För att nå detta mål, dokumenterar vi samtliga driftsstörningar, tillbud eller händelser som kan påverka arbetsmiljön negativt. För att undvika att incidenter sker igen, upprättas alltid handlingsplaner. Samtliga chefer och arbetsledare har ansvar för att det finns tydliga säkerhetsinstruktioner och att varje medarbetare får tillgång till den information som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt.

För vår gemensamma säkerhet och den enskildes hälsa, får alkohol och droger inte förekomma på arbetsplatsen.

Mångfald och lika möjligheter

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som något mycket positivt. KABE rekryterar och ger medarbetare lika möjligheter och behandling oberoende av etniskt ursprung, nationalitet, kön, trosbekännelse, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, föräldrastatus, facklig eller politisk tillhörighet. Allas lika rättigheter och skyldigheter betonas. Mobbning eller otillbörligt beteende (fysiskt, psykiskt, sexuellt eller verbalt) mellan anställda tolereras inte.

Miljö

KABE ska tillverka produkter som uppfyller marknadens (kundernas) behov på ett miljöanpassat sätt. KABE bedriver, sedan lång tid tillbaka, ett kvalitet- och miljöarbete, där bolagen i koncernen, genom medvetna val, strävar efter en minskad påverkan på miljön. KABE ska i så stor utsträckning som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt arbeta med material och metoder som har minsta möjliga miljöpåverkan. KABE ska i samverkan med leverantörer och kunder arbeta med lösningar som minskar miljöbelastningen. Vi ställer miljökrav på våra affärspartners och leverantörer och försöker tillsammans utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.

Korrekt redovisning och rapportering

Vi följer de regelverk som styr börsnoterade företag. Vårt finansiella resultat publiceras i kvartalsrapporter och årsredovisningar. Våra finansiella rapporter finns tillgängliga på vår hemsida.

Affärskodens efterlevnad

Ytterst ansvarig för att affärskoden efterföljs är KABEs koncernchef. Det är dock upp till samtliga chefer och medarbetare att känna till och ta ansvar för att koden tillämpas.

Rapportering av oegentligheter

Anställda kan öppet eller anonymt påtala misstänkta oegentligheter inom företaget. Handlingar som strider mot affärskoden rapporteras till närmsta chef, personalchef eller koncernchef. Koncernledningen följer årligen upp arbetet kring affärskoden.

Introduction

KABE shall comply with the relevant laws and regulations, be receptive to customers’ wishes and needs and satisfy the market’s environmental requirements. The code of business conduct shall influence not only the present and future behaviour of our employees, business partners and suppliers, but also their relations with each other, the company, external stakeholders and society in general. KABE’s subcontractors are responsible for ensuring the implementation of this code of business conduct in their operations.

KABE takes responsibility on the basis of: our core values; the principles governing human rights, working conditions and the environment; and, relations with our customers, business partners and shareholders.

The code of business conduct was originally adopted by KABE’s board in 2014. It is reviewed and updated annually by the board.

ALF EKSTRÖM, MD and group CEO

“Over its 60-year-long and successful history, KABE has built an excellent reputation for quality, not only in its products, but also in the way the company works. Quality and a long-term approach are the hallmarks of the way we do business. Our code of business conduct summarises the principles we apply in both building and maintaining long-term relations with our staff, customers, business partners and the community at large. By following the code of business conduct in our daily work, we seek to ensure that KABE’s operations are run in a responsible and sustainable manner.”

Code of business conduct

Along with our corporate governance rules and the group’s policies and guidelines, the code of business conduct provides a framework for our operations. The code applies to all KABE employees, managers and board members. It also applies to minority-owned companies in the KABE group. The conduct code also shows what we expect of our business partners.

Policies

In a number of areas, our code of business conduct is supplemented by more detailed policies, guidelines and management systems.

KABE’s core values

The core of a brand is the company’s culture. KABE’s culture is built on shared values and is the basis of what we stand for. KABE’s core values shall lead the way in building the KABE brand and shall be ever present in the company’s business models and market communications. KABE’s core values are:

 • Quality
 • Technology
 • Choice
 • Functionality
 • Safety

Professionalism and availability

KABE shall act respectfully in meetings with customers and be receptive to their wishes and views. In the development of new products, we listen to our customers’ needs and wishes. We also provide customers with ample knowledge to make it easy for them to make economically sound and wise decisions. We show initiative and lead the way with value-enhancing innovations that benefit the market. In its marketing and advertising, KABE shall act honestly and responsibly.

Product responsibility/liability

KABE is responsible for developing products that meet the severest requirements in respect of quality, function, safety and the environment. KABE also ensures that regulations, laws and other requirements are satisfied.

Our business principles

KABE shall act as a dependable and responsible group that honours its undertakings. We believe in long-term business relations in which we, along with our business partners, create the basis for strong financial results, respect for the environment and social commitment. As a natural part of our relations, we inform stakeholders of our code of business conduct.

Laws and rules

In each country where it has operations or with which it carries on trade, KABE shall respect and comply with laws and rules. We respect and comply with competition rules, environmental legislation, market laws, agreements and other provisions that affect our operations.

Choice of business partners

KABE selects business partners who, in the fields of ethical, social and environment-related issues, adhere to the same principles as ourselves. KABE expects people and organisations who choose to be our partners to also adhere to the values expressed in our code of business conduct.

Impartiality

KABE acts preventively in the fields of corruption, conflicts of interest and insider trading. We stand against all forms of corruption (blackmail and bribery included therein). Our employees must not give or accept gifts of a more than symbolic value or take part in activities that may affect, or may be presumed to affect, their objectivity in business decisions.

KABE does not express opinions for or against political parties or candidates. Neither the names of the group’s companies nor their assets may be used to favour the interests of political parties or candidates.

Confidential information

KABE’s employees shall avoid situations where their personal or economic interests can come into conflict with those of the company. We jointly take responsibility for not divulging information that may be harmful to a person or the company and for protecting the company’s assets from loss, theft and misuse. We do not divulge or discuss confidential information with anyone who is not authorised to receive it or does not need it to be able to carry out his or her work. Not divulging and not discussing applies even with colleagues. Similarly, when outside KABE, we do not discuss sensitive matters or talk about confidential information. This applies even after an appointment has ended.

Cartels

KABE acts in accordance with relevant laws and directives. It refrains from having any involvement in agreements that conflict with the relevant rules on competition.

Human rights and working conditions

In the spheres that it can influence, KABE supports and respects the protection of international human rights (as, for example, formulated in the UN’s declaration thereon). We ensure that the company does not contribute to breaches of human rights.

Freedom of association

KABE’s employees have the right to join (or to not join) and be involved in (or not be involved in) any union organisation. They also have the right to a collective agreement.

No forced or child labour

There must be no forced labour and we do not accept child labour or any other exploitation of children. These elementary rules of ethics in respect of workforces shall also be followed by our subcontractors and business partners.

The workplace

KABE shall offer all employees a work environment that is healthy and safe and which satisfies local laws and directives. Our goal is that the work environment shall be so safe that there are no workplace accidents. To achieve this goal, we document all operational disruptions, incidents and events that can have a negative impact on the work environment. To avoid repetition of incidents, action plans are always drawn up. All managers and work supervisors are responsible for there being clear safety instructions and for each employee having access to the information necessary for the safe and efficient carrying out of the employee’s work. For our common safety and the individual’s health, alcohol and drugs are forbidden at the workplace.

Diversity and equal opportunities

We see diversity amongst our employees as something very positive. KABE recruits and gives employees equal opportunities and equal treatment. The equal rights and responsibilities of each individual (regardless of ethnic origin, nationality, gender, faith, sexual orientation, age, disabilities, parental status and union or political affiliations) shall be emphasised. We act against bullying. Inappropriate conduct (physical, mental, sexual or verbal) between employees is not tolerated.

Environment

KABE shall, in an environment-friendly way, manufacture products that meet the market’s (customers’) needs. KABE has long run quality and environmental initiatives in which the group companies, through deliberate choices, strive to minimise any negative impact that their operations may have on the environment. To the greatest extent that it is technically and economically feasible, KABE shall use materials and methods that have the least possible negative impact on the environment. In collaboration with suppliers and customers, KABE shall use solutions that minimise the load on the environment. We impose environmental requirements on our business partners and suppliers. Working with these parties, we seek to develop solutions promoting environmentally correct technology and resource conservation.

Correct accounting and reporting

We comply with the regulations governing stock exchange listed companies. Our financial results are published in quarterly and annual reports. Our financial reports are available on our website.

Observance of the code of business conduct

KABE’s group manager has ultimate responsibility for observance of the code of business conduct. Nonetheless, all managers and employees are responsible for knowing the code and for taking responsibility for its application.

Reporting of irregularities

Openly or anonymously, any employee can comment on suspected irregularities within the company. Actions that are in conflict with the code of business conduct are to be reported to the immediate manger, HR manager or group manager. Group management annually monitors initiatives related to our code of business conduct.


KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.