KABE AB (publ.) Kommuniké från årsstämma den 18 maj 2011

2011-05-19

Kabe AB (publ) höll på onsdagen ordinarie årsstämma i Tenhult.

Som styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström, Mikael Olsson, Benny Holmgren, Kurt Blomkvist, Anita Svensson och Maud Blomqvist.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen utgår med 4 basbelopp till styrelsens ordförande och 2 basbelopp till övriga styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 513.600 kr. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.

På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande samt Brivio Thörner till valberedningens ordförande i Kabe AB .

Kvartalsrapport för januari-mars 2011

Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 464,4 Mkr (få 388,8) med ett resultat efter finansiella poster på 41,7 Mkr (26,6). Resultatet efter skatt uppgick till 30,7 Mkr (19,6). Rapporten finns i sin helhet på www.kabe.se.

Utdelning

För år 2010 beslutades en utdelning av 4:50 kr/aktie ( totalt 40.500.000 kronor). Avstämningsdag blir 23 maj 2011 och utdelningen utsänds av VPC AB den 27 maj 2011.

Återköp egna aktier

Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Ändring av bolagsordning gällande kallelse till bolagsstämman

Stämman beslutade att ny bolagsordning antogs varigenom kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska informationen om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Kallelse ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stämman beslutade vidare att ett nytt första stycke införs i § 12 avseende avstämningsförbehåll för bolaget för att lagtexten i aktiebolagslagen (2005:551), enligt följande: Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,4 miljarder kronor (2010) och antalet anställda uppgår till närmare 400 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.