KABE AB (publ.) Kallelse till årsstämma

2011-04-18

Aktieägarna i KABE AB (publ.) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2011 kl 17.00 i bolagets lokaler i Tenhult, utanför Jönköping.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 11 maj 2011, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 11 maj under adress KABE AB, Box 14, 560 27 Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post kabe@kabe.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 10 maj tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman.
Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas inge behörighetshandlingar före stämman.
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

Kallelse samt årsredovisning kan beställas från KABE AB 036-39 37 00 och finns tillgängliga på KABEs hemsida: www.kabe.se.

KABE AB (publ.)
Styrelsen

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.