Kallelse till ordinarie årsstämma i KABE Group AB (publ.)

2019-04-15

Aktieägarna i KABE Group AB (publ.) med organisationsnummer 556097-2233 kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl.17.00 i bolagets lokaler på Jönköpingsvägen 21 i Tenhult, utanför Jönköping.

Deltagande
Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 8 maj 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 9 maj kl 12.00 under adress KABE Group AB, Box 14,
561 06 Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post kabe@kabe.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 6 maj tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska registreringsbevis bifogas.
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.
I samband med årsstämman hälsas intresserade välkomna till fabriksvisning i husvagns-produktionen. Visningen börjar kl. 15.00. De aktieägare som önskar deltaga meddelar detta vid anmälan till årsstämman. Servering från kl. 16.00.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernens revisionsberättelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor.
14. Val av styrelse, ordförande och revisor.
15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
16. Val av valberedning.
17. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier.
18. Eventuellt övriga ärenden att ta upp som det ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.
19. Avslutning.

Förslag till beslut
Ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår Nils-Erik Danielsson som ordförande vid bolagsstämman.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)
Styrelsen föreslår 5:50 kr per aktie för 2018. Avstämningsdag föreslås bli 16 maj 2019. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB 21 maj 2019.

Valberedningens förslag (punkt 12-14)
Val av ordförande för stämman, styrelseledamöter och revisor samt arvoden. Valberedningen som består av Brivio Thörner (ordf), Tommy Hjalmarsson och Mats J Andersson har anmält att de vid bolagsstämman kommer att föreslå:

• Att till ordförande för stämman väljs styrelsens ordförande Nils-Erik Danielsson.
• Att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter
• Att arvoden utgår med 1 000 000 kr, varav 150 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för övriga tjänster.
• Att arvoden ej utgår till suppleanter
• Omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, tillika ordförande, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström
• Omval av Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist till suppleanter
• Nyval av Pernilla Ljungbergh som ordinarie styrelseledamot
• Att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på lämnad offert.
• Att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig med auktoriserade revisorn Jacob Westesson som ersättare.
Information om de styrelseledamöter som föreslås samt motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns på www.kabeab.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor. Den rörliga delen skall inte uppgå till högre belopp än 50 % av den fasta lönen. Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade.
Val av valberedning (punkt 16)
Stämman utser valberedningens ordförande, som har uppdraget att i god tid före stämman kontakta de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna, och be dem utse två ledamöter till valberedningen. Familjen Blomqvist skall då anses utgöra en ägare. Ägare med mer än 70% av rösterna föreslår omval av Brivio Thörner som valberedningens ordförande.
Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier.
Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före bolagsstämman 2020.

Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.
Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.
Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.kabeab.se.

Behandling av personuppgifter
KABE Group AB, org.nr 556097–2233, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Tenhult i april 2019
KABE Group AB (publ.)

Styrelsen

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,75 miljarder kronor (2018) och antalet anställda uppgår till drygt 650 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Linda Klinth. Telefon 036-344135.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.