KABE AB (publ.) Kommuniké från årsstämma den 19 maj 2010

2010-05-20

Kabe AB (publ) höll på onsdagen ordinarie årsstämma i Tenhult. Som styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström, Mikael Olsson, Kurt Blomkvist, Anita Svensson och Maud Blomqvist. Nyval skedde av Benny Holmgren då Johan Svedberg avböjt omval. Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen utgår med 4 basbelopp till styrelsens ordförande och 2 basbelopp till övriga styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 513.600 kr. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning. På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande i Kabe AB. Kvartalsrapport för januari-mars 2010 Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 388,8 Mkr (få 272,3) med ett resultat efter finansiella poster på 26,6 Mkr (15,3). Resultatet efter skatt uppgick till 19,6 Mkr (11,3). Rapporten finns i sin helhet på www.kabe.se. Utdelning För år 2009 beslutades en utdelning av 3:00 kr/aktie (totalt 27.000.000 kronor). Avstämningsdag blir 24 maj 2010 och utdelningen utsänds av Euroclear Sweden AB den 27 maj 2010. Tenhult 2010.05.20 Alf Ekström Vd och koncernchef Ekonomisk information lämnas enligt följande: Delårsrapport januari-juni 2010.08.20

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.