Revisorsyttrande ersättningar till ledande befattningshavare

2020-04-08

Till bolagsstämman i KABE Group AB, org.nr 556097?2233

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för KABE Group AB under år 2019 har följt de riktlinjer
för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på bolagsstämman den 14 maj 2019 respektive
bolagsstämman den 15 maj 2018.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till bolagsstämman om huruvida riktlinjerna
har följts. Vi har utfört granskningen enligt FAR:s rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till
ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att bolagsstämmans riktlinjer i allt väsentligt
följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett
allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad
av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.
Vi är oberoende i förhållande till KABE Group AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande
befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts
under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras,
bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.
Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande
Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för KABE Group AB under 2019 följt de riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på bolagsstämman den 14 maj 2019 respektive
bolagsstämman den 15 maj 2018.

Jönköping den 8 april 2020

Ernst & Young AB

Anders Johansson
Auktoriserad revisor

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,36 miljarder kronor (2019) och antalet anställda uppgår till drygt 607 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Viktor Trojefors. Telefon 036-344135.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.