Kommuniké från årsstämma 15 maj 2018

2018-05-16

KABE AB (publ.) höll på tisdagen ordinarie årsstämma i Tenhult.

UTDELNING
För år 2017 beslutades en utdelning av 5:50 kr/aktie (totalt 49 500 000 kronor). Avstämningsdag blir 17 maj 2018 och utdelningen utsänds av EuroClear Sweden AB den 22 maj 2018.

STYRELSE
Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson och Maud Blomqvist. Till suppleanter valdes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist.
På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER
Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till årsstämman 2019 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

ARVODEN
Årsstämman fastställde att arvode till styrelsens ordförande utgår med 300 000 kr och 150 000 kr till övriga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 750 000 kr. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning baserad på lämnad offert.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

BOLAGSORDNING
Beslutades om ändringar i bolagsordningen, se ny bolagsordning på hemsidan www.kabeab.se

KVARTALSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2018
Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 589 Mkr (533) med ett rörelseresultat på 44 Mkr (46). Resultatet efter skatt uppgick till 33 Mkr (35). Rapporten finns i sin helhet på www.kabeab.se.

Tenhult 16 maj 2018
Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036-39 37 01 eller 070-744 29 94

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE:
2018-08-14 Lämnas rapport för 2:a kvartalet 2018.
2018-10-24 Lämnas rapport för 3:e kvartalet 2018.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,3 miljarder kronor (2017) och antalet anställda uppgår till drygt 600 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Linda Klinth. Telefon 036-344135.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.