KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008

2008-10-30

- Nettoomsättningen minskade med 1 % till 1065,8 Mkr (1081,4).
- Resultat efter skatt minskade med 25 % till 44,4 Mkr (58,7).
- Resultat per aktie är 4:93 (6:53).
- Rörelseresultatet minskade med 19 % till 72,9 Mkr (90,1) motsvarande en rörelsemarginal på 6,8 % (8,3).
- Koncernens marknadsandel för husvagnar i Sverige uppgår till 38 % (37).

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2008 kl. 14.45 (CET).

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.