KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2010

2010-10-22

  • Nettoomsättningen ökade med 29 % till 1048,5 Mkr (810,7).
  • Resultat efter skatt ökade med 116 % till 72,8 Mkr (33,7). * För jämförbara enheter blev ökningen 88 % till 63,5 Mkr.
  • Resultat per aktie ökade med 117 % till 7:88 (3:63). *För jämförbara enheter var ökningen 95 % till 7,07
  • Rörelseresultatet ökade med 77 % till 89,7 Mkr (50,6).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 % (6,2).

*    Under kvartal tre har det helägda dotterbolaget Kabeland AB sålts för en köpeskilling på 10,0 Mkr. Reavinsten på försäljningen uppgick till 9,3 Mkr.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 22 oktober kl. 09:15 (CET).

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.