Valberedningens förslag inför ordinarie årsstämma 2019

2019-04-15

Valberedningens förslag inför ordinarie bolagsstämman (årsstämman) 2019 i KABE Group AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter och suppleanter samt motiverat förslag till ordinarie ledamöter i styrelsen.

Vid bolagsstämman 2018 utsågs Brivio Thörner till valberedningens ordförande. Baserat på ägarsituationen 2018-12-31 har därefter Tommy Hjalmarsson och Mats J Andersson utsetts till ledamöter. 

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft ett protokollfört möte med samtliga deltagare närvarande samt ett antal kontakter därutöver. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning, har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund, diskuterats.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår: 

- att till ordförande för stämman väljs styrelsens ordförande Nils-Erik Danielsson.
- att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter
- att arvoden utgår med 1 000 000 kr, varav 150 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för övriga tjänster.
- att arvoden ej utgår till suppleanter
- omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, tillika ordförande, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström
- omval av Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist till suppleanter
- nyval av Pernilla Ljungbergh som ordinarie styrelseledamot
- att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på lämnad offert.
- att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig med auktoriserade revisorn Jacob Westesson som ersättare.

Information om föreslagna styrelseledamöter och suppleanter
Nils-Erik Danielsson, Ordförande
Född 1944
f.d. Koncernchef Ballingslöv International AB
Aktieinnehav: 22 264
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande: Götenehus Group AB, Vice ordförande: S-Invest Trading AB, Styrelseledamot: Ballingslöv Int. AB, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Styrelseledamot sedan 1998

Benny Holmgren, Ledamot
Född 1961
VD Holmgren Group AB
Aktieinnehav: 0
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande: Flodin Holding i Jönköping AB, Gynhälsan i Jönköping AB Styrelseledamot: Nivika Fastigheter AB
Styrelseledamot sedan 2010

Eric Stegemyr, Ledamot
Född 1967
Vice President Sales and service Northern Europe, Husqvarna AB Aktieinnehav: 0
Styrelseledamot sedan 2014

Alf Ekström, Ledamot
Född 1956
VD KABE AB och Koncernchef KABE Group AB
Aktieinnehav: 171 000
Styrelseledamot sedan 1984

Maud Blomqvist, Ledamot
Född 1955
Designchef KABE AB
Aktieinnehav: 2 409 150
Styrelseledamot sedan 1998

Anita Svensson, Ledamot
Född 1952
Pensionär
Aktieinnehav: 2 011 750
Styrelseledamot sedan 1998

Pernilla Ljungbergh, Föreslagen ny styrelseledamot
Född 1967
VD och delägare Ny Collective i Jönköping
Aktieinnehav: 400
Av valberedning föreslagen ny styrelseledamot

Mikael Blomqvist, Suppleant
Född 1981
vVD Kabe AB
Aktieinnehav: 96 200

Peter Blomqvist, Suppleant
Född 1984
VD Adria AB
Aktieinnehav: 98 587

Valberedningen bedömer att nuvarande ledamöters engagemang i andra bolag inte innebär konkurrens med koncernens verksamhet. Fyra av de föreslagna ledamöterna är oberoende såväl gentemot huvudägarna som mot bolagsledningen. Om valberedningens förslag accepteras så är drygt 40% av styrelsens stämmovalda, ordinarie ledamöter, kvinnor.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse
Enligt KABE Groups AB:s bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ordinäre ledamöter med högst tre suppleanter.
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Valberedningen föreslår nyval av Pernilla Ljungbergh, VD och delägare Ny Collective i Jönköping.
Valberedningen bedömer att styrelsen fortsatt har en med hänsyn till verksamheten och förhållandena i övrigt lämplig sammansättning för att tillvarata bolagets och ägarnas intressen på bästa sätt. Valberedningen har särskilt beaktat de krav på styrelsens kompetens, mångsidighet och bakgrund som bolagets och koncernens strategiska utveckling, styrning och kontroll ställer.
Utsedda suppleanter är ett led i successionsplaneringen inom huvudägarfamiljerna.
I en av de skrivelser valberedningen mottagit från Kollegiet för bolagssyrning berörs behovet av revisionsutskott eller motsvarande. Valberedningen konstaterar att styrelsen i sin helhet fullgör denna funktion. Styrelsens ordförande har den redovisningskompetens som erfordras och därutöver deltar den ansvarige revisorn i erforderlig omfattning i styrelsens sammanträden.
Genom att fyra av de föreslagna ledamöterna är oberoende gentemot bolaget och dess ledning uppfylles kodens krav enligt dess stadgande i punkt 4.4.

Tenhult i april 2019

Valberedningen i KABE Group AB (publ.)

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.