ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2019-04-15

Ersättningsutskottet i KABE Group AB (publ.), som består av styrelsen i sin helhet, har utvärderat tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
Det är ersättningsutskottets uppfattning att de ersättningsprinciper som fastställdes av årsstämman 2018 har tillämpats. Detta framgår även av revisors yttrande enligt aktiebolagslagen.

Tenhult i april 2019

Styrelsen i KABE Group AB (publ.)

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer