Kommuniké från årsstämma den 14 maj 2019

2019-05-14

KABE Group AB (publ.) höll på tisdagen den 14 maj 2019 ordinarie årsstämma i Tenhult.

UTDELNING
För år 2018 beslutades en utdelning av 5:50 kr/aktie (totalt 49 500 000 kronor). Avstämningsdag blir 16 maj 2019 och utdelningen utsänds av EuroClear Sweden AB den 21 maj 2019.

STYRELSE
Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson och Maud Blomqvist samt ny val av Pernilla Ljungbergh. Till suppleanter omvaldes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist.
På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER
Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till årsstämman 2020 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

ARVODEN
Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 000 000 kr, varav 150 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för övriga tjänster. Arvode ska ej utgå till suppleanterna. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

KVARTALSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2019
Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 652 Mkr (589) med ett rörelseresultat på 48 Mkr (44). Resultatet efter skatt uppgick till 38 Mkr (33). Rapporten finns i sin helhet på www.kabegroup.se.

Tenhult 14 maj 2019
Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036-39 37 01 eller 070-744 29 94

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE:
2019-08-21 Lämnas rapport för 2:a kvartalet 2019.
2019-10-31 Lämnas rapport för 3:e kvartalet 2019.

Denna information är sådan information som KABE Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 20.00 CET.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,75 miljarder kronor (2018) och antalet anställda uppgår till drygt 650 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.