Kommuniké från årsstämma den 16 maj 2017

2017-05-17

Kabe AB (publ.) höll på tisdagen ordinarie årsstämma i Tenhult.

Utdelning 

För år 2016 beslutades en utdelning av 5:00 kr/aktie (totalt 45.000.000 kronor). Avstämningsdag blir 18 maj 2017 och utdelningen utsänds av Euroclean Sweden AB den 23 maj 2017.

STYRELSE 

Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson och Maud Blomqvist.

På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig revisor. 

VALBEREDNING 

Stämman beslutade att till årsstämman 2018 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

ARVODEN 

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen utgår med 300 000 kr. till styrelsens ordförande och 150 000 kr till övriga styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 750 000 kr. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning baserad på lämnad offert.

FÖRVÄRV och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

 Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. 

Kvartalsrapport för januari-mars 2017

Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 533 Mkr (474) med ett rörelseresultat på 46 Mkr (37). Resultatet efter skatt uppgick till 35 Mkr (28). Rapporten finns i sin helhet på www.kabeab.se.

Tenhult 17 maj 2017

Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av CFO Maria Oksanen. Telefon 036-344135. 

Ekonomisk information lämnas enligt följande:

2017-08-17        Lämnas rapport för 2:a kvartalet 2017.

2017-10-25        Lämnas rapport för 3:e kvartalet 2017.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,0 miljarder kronor (2016) och antalet anställda uppgår till drygt 530 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Maria Oksanen. Telefon 036-344135.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.