Valberedningens förslag inför ordinarie bolagsstämman (årsstämman) 2020 i KABE Group AB

2020-04-08

Vid bolagsstämman 2019 utsågs Brivio Thörner till valberedningens ordförande. Baserat på ägarsituationen 2019-12-31 har därefter Lennart Oliw och Mats J Andersson utsetts till ledamöter.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft ett protokollfört möte med samtliga deltagare närvarande samt ett antal kontakter därutöver. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning, har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund, diskuterats.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

  • att till ordförande för stämman väljs styrelseledamoten Eric Stegemyr.
  • att styrelsen ska bestå av 8 ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter
  • att arvoden utgår med 1 150 000 kr, varav 150 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för övriga tjänster.
  • att arvoden ej utgår till suppleanter
  • omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, tillika ordförande, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Pernilla Ljunbergh, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström
  • omval av Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist till suppleanter
  • nyval av Ulf Rostedt som ordinarie styrelseledamot
  • att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på lämnad offert.
  • att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade
  • revisorn Jacob Westesson som ersättare.

Information om föreslagna styrelseledamöter och suppleanter

Nils-Erik Danielsson, Ordförande
Född 1944
f.d. Koncernchef Ballingslöv International AB
Aktieinnehav: 15 000
Övriga styrelseuppdrag:
Ballingslöv Int. AB, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Styrelseledamot sedan 1998

Benny Holmgren, Ledamot
Född 1961
VD Holmgren Group AB
Aktieinnehav: 0
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande: Flodin Holding i Jönköping AB, Gynhälsan i Jönköping AB
Styrelseledamot: Nivika Fastigheter AB
Styrelseledamot sedan 2010

Eric Stegemyr, Ledamot
Född 1967
Vice President Sales and service Northern Europe, Husqvarna AB
Aktieinnehav: 0
Ordförande: KABE AB
Styrelseledamot: Adria AB, KAMA Fritid Aktiebolag AB
Styrelseledamot sedan 2014

Pernilla Ljungbergh, Ledamot
Född 1967
Ordförande och delägare i Ny Collective Holding JKPG AB
Aktieinnehav: 400
Styrelseledamot sedan 2019
Alf Ekström, Ledamot
Född 1956
VD KABE AB och Koncernchef KABE Group AB
Aktieinnehav: 171 000
Styrelseledamot sedan 1984

Maud Blomqvist, Ledamot
Född 1955
Designchef KABE AB
Aktieinnehav: 2 409 150
Styrelseledamot sedan 1998

Anita Svensson, Ledamot
Född 1952
Pensionär
Aktieinnehav: 2 011 750
Styrelseledamot sedan 1998

Ulf Rostedt, Föreslagen ny styrelseledamot
Född 1967
VD i Herenco Invest AB
Aktieinnehav: 700
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande: Hagab Industri AB, ACTICON Aktiebolag, Miljöhallen Golv i Jönköping Aktiebolag,
Styrelseledamot: Herenco Invest AB
Av valberedning föreslagen ny styrelseledamot

Mikael Blomqvist, Suppleant
Född 1981
vVD Kabe AB
Aktieinnehav: 96 200

Peter Blomqvist, Suppleant
Född 1984
VD Adria AB
Aktieinnehav: 98 587

Valberedningen bedömer att nuvarande ledamöters engagemang i andra bolag inte innebär konkurrens med koncernens verksamhet. Fem av de föreslagna ledamöterna är oberoende såväl gentemot huvudägarna som mot bolagsledningen. Om valberedningens förslag accepteras så är drygt 40% av styrelsens stämmovalda, ordinarie ledamöter, kvinnor.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Enligt KABE Groups AB:s föreslagna bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ordinäre ledamöter med högst tre suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Jönköping.

Valberedningen bedömer att styrelsen fortsatt har en med hänsyn till verksamheten och förhållandena i övrigt lämplig sammansättning för att tillvarata bolagets och ägarnas intressen på bästa sätt. Valberedningen har särskilt beaktat de krav på styrelsens kompetens, mångsidighet och bakgrund som bolagets och koncernens strategiska utveckling, styrning och kontroll ställer.

Utsedda suppleanter är ett led i successionsplaneringen inom huvudägarfamiljerna.

I en av de skrivelser valberedningen mottagit från Kollegiet för bolagssyrning berörs behovet av revisionsutskott eller motsvarande. Valberedningen konstaterar att styrelsen i sin helhet fullgör denna funktion. Styrelsens ordförande har den redovisningskompetens som erfordras och därutöver deltar den ansvarige revisorn i erforderlig omfattning i styrelsens sammanträden.

Genom att fem av de föreslagna ledamöterna är oberoende gentemot bolaget och dess ledning uppfylles kodens krav enligt dess stadgande i punkt 4.4.

Tenhult i april 2020

Valberedningen i KABE Group AB

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,36 miljarder kronor (2019) och antalet anställda uppgår till drygt 607 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Viktor Trojefors. Telefon 036-344135.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.