KABE AB (publ.) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

2009-05-13

• Nettoomsättningen minskade med 35 % till 272,3 Mkr (421,3).
• Resultat efter skatt minskade med 53 % till 11,3 Mkr (23,9).
• Resultat per aktie är 1:25 (2:65).
• Rörelseresultatet minskade med 49 % till 18,4 Mkr (36,2).
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,8 % (8,6).

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj kl. 16.00 (CET).

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.