Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2020

2020-05-12

VINSTDISPOSITION
Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att disponibla medel ska överföras i ny räkning.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Stämman beslutade att ändring av bolagsordning skall ske enligt följande:
§ 7 Högsta antalet styrelseledamöter ändras från sju till åtta.
§ 10 I dagordning för årsstämman ändras ordet justeringsmän i punkt 4 till justerare
§ 14 Orden testamente och gåva utgår 
Stämman beslutade enhälligt enligt förslaget. Stämman beslutade att paragrafen skulle vara omedelbart justerad.

STYRELSE
Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Pernilla Ljungberg, Alf Ekström, Anita Svensson och Maud Blomqvist samt ny val av Ulf Rostedt. Till suppleanter omvaldes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist.
På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER
Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Anders Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till årsstämman 2021 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

ARVODEN
Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 150 000 kr, varav 150 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för övriga tjänster. Arvode ska ej utgå till suppleanterna. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis om det i ett enskilt fall föreligger särskilt skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet eller för att säkerhetsställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Tenhult 12 maj 2020
Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036-39 37 01 eller 070-744 29 94

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE: 
2020-08-20     Lämnas delårsrapport för andra kvartalet.
2020-11-03     Lämnas delårsrapport för tredje kvartalet.
2021-02-25     Lämnas rapport för fjärde kvartalet och helåret 2020.
 

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,36 miljarder kronor (2019) och antalet anställda uppgår till drygt 607 personer. KABE Group AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Viktor Trojefors. Telefon 036-344135.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.