Kallelse till årsstämma

2010-04-13

Kallelse till årsstämma KABE AB (publ.) Aktieägarna i KABE AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2010 kl. 17.00 i bolagets lokaler i Tenhult, utanför Jönköping. Årsredovisningen finns tillgänglig hos KABE AB i slutet av april. Anmälan Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 13 maj 2010, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 12 maj under adress KABE AB, Box 14, 560 27 Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post kabe@kabe.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 11 maj tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman. Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas inge behörighetshandlingar före stämman. Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd. Ärenden 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman Valberedningen, bestående av Brivio Thörner (ordförande), Johan Svedberg och Stig Olof Simonsson, föreslår att styrelsens ordförande Nils-Erik Danielsson utses till ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelsen införd i Jönköpings-Posten, Dagens Industri samt Post- och Inrikes Tidningar. 7. Verkställande direktörens redogörelse 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 3:00 kr per aktie för 2009. Avstämningsdag föreslås bli 24 maj 2010. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av VPC 27 maj 2010. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter För närvarande består styrelsen av sju ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat skall bestå av sju ledamöter utan suppleanter. 13. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer Valberedningen har anmält att de vid årsstämman kommer att föreslå omval av de ordinarie styrelseledamöterna: styrelseordförande Nils-Erik Danielsson, Mikael Olsson, Alf Ekström, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Kurt Blomqvist. Johan Svedberg har avböjt omval. Nyval föreslås av Benny Holmgren, 49 år, VD Holmgrens Bil AB, en av de största återförsäljarna av personbilar i Sverige. På årsstämman 2008 valdes som ordinarie revisor Auktoriserad revisor Stefan Engdahl, Ernst & Young och som ersättare Auktoriserad revisor Anders Johansson, Ernst & Young för en tid av fyra år. 14. Fastställande om arvoden åt styrelse och revisor Valberedningen föreslår vidare att ersättning för styrelsearbetet skall utgå med 2 basbelopp för ordinarie ledamot ej anställd i företaget och 4 basbelopp för styrelsens ordförande. Revisorer föreslås att ersättas enligt räkning. 15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören och vice verkställande direktören i ett dotterbolag. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutveckling eller avkastning på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än 50 procent av den fasta lönen. Ledande befattnings-havare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det. 16. Val av valberedning Stämman skall förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid årsstämman 2011, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så skall ske, revisorer. Aktieägare som tillsammans representerar över 70 % av rösterna i bolaget föreslår att, intill dess att årsstämma beslutar om ändring, en nomineringsprocess införs för tillsättandet av valberedningen. Processen skall ske enligt följande: Årsstämman utser ordförande för valberedningen som har uppdraget att i god tid före stämman kontakta de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna, och be dem utse två ledamöter till valberedningen. Familjen Blomkvist skall därvid anses utgöra en ägare. Vid förfall för den sålunda valda ordföranden för valberedningen har styrelsens ordförande uppdraget att genomföra de uppgifter som åvilar valberedningens ordförande enligt ovan. Avstämningstidpunkt för ägandet skall vara den 31 december. Önskar aktieägare ej utse ledamot tillfrågas den därefter största ägaren. De utsedda ledamöterna utgör därefter valberedning och skall fullgöra de uppgifter som följer av Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. Från aktieägare som tillsammans representerar över 70 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till att Brivio Thörner skall utses som valberednings ordförande. 17. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2011. Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället. Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna. 18. Eventuellt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen. 19. Stämmans avslutande Tenhult i april 2010 Välkommen, Styrelsen i KABE AB (publ.)

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.