Så fungerar den svenska skatten på husbilar

2018 införde Sverige ett så kallat bonus malus-system för beskattning av fordon. Det nya skattesystemet har utsatts för hård kritik från många håll eftersom det drabbar husbilarna på ett sätt som inte är försvarbart av miljöskäl.

Mikael Blomqvist, teknisk chef och vice vd på KABE, är en av dem som påtalat bristerna i den nya fordonsbeskattningen. Han konstaterar att Regeringen nu har lyssnat på kritiken och gett Skatteverket och Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur reglerna kan ändras så att de inte slår så hårt mot husbilsanvändandet.

– Det känns hoppfullt. Självklart ställer KABE sig bakom kampen mot koldioxidutsläppen och välkomnar åtgärder som kan leda fram till miljömässigt mer hållbara fordon. Men man måste se skillnad på en husbil, som används under begränsade delar av året och inte alls körs lika långt som en vanlig personbil.

I utredningsuppdraget ingår att hitta en lösning som gör att skatten blir mer kopplad till användandet. Tanken är att utnyttja vägtrafikregistret och göra det möjligt att ställa av sin husbil, även under kortare perioder, och då slippa skatt enligt bonus malus när bilen inte används.

I väntan på förändrade regler kan det vara intressant att titta på det nuvarande systemet med bonus malus, som nog känns ganska förvirrande för många husbilsägare. Mikael Blomqvist hjälper oss att reda ut begreppen:

Vad är bonus malus?

Bonus malus innebär att fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus. Fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus).

Vilka fordon omfattas?

Bonus malus gäller för personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. För husbilar inregistrerade som personbil klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten.

Systemet omfattar nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med 1 juli 2018. (Fordonet får inte ha tagits i trafik tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands.) För malus gäller också att bilen tillhör fordonsår 2018 eller senare.

Hur länge har en ny husbil förhöjd skatt enligt malus?

Den förhöjda skatten tas ut på nya bilar under de första tre åren.

Drabbas även äldre husbilar av malus-effekten?

Den högre skatten berör endast fordonsår 2018 eller senare. Äldre bilar påverkas alltså inte.

Hur påverkas skatten av EU:s nya utsläppsvärden som infördes 1 september 2019?

Bonus malus infördes med den tidigare beräkningsmodellen NEDC, New European Driving Cycle, som grund för personbilar. Denna modell fungerade inte för husbilar så där beräknades utsläppsvärdet istället enligt "skälig grund". Detta har nu ersatts av WLTP, Wordwide harmonised Light vehicles Test Procedure. WLTP är utvecklad för att bättre stämma överens med koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning vid verklig körning.

Sverige har inte gjort några ändringar i reglerna för fordonsbeskattningen i samband med WLTP. Utsläpp över 95 gram koldioxid per kilometer ger en malus-effekt, precis som tidigare. Däremot påverkar WLTP värdena för de uppmätta utsläppen. Nya husbilars fordonsskatt fastställs utifrån det nya WLTP-värdet och skattebeloppet blir därför annorlunda.

Vad händer om jag har en husbil som redan är beskattad enligt bonus malus?

Husbilar som redan är registrerade påverkas inte av de nya WLTP-reglerna.

Hur får jag reda på vad skatten blir om jag vill köpa en ny KABE?

Prata med din återförsäljare så får du information om aktuellt utsläppsvärde och hur detta påverkar skatten. Du kan också beräkna fordonsskatten på Transportstyrelsens hemsida.

Husbilskampen

Mer information om nya husbilsskatten

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.