KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KABE AB (PUBL.)

2013-04-15

kl.17.00 i bolagets lokaler i Tenhult, utanför Jönköping.

Anmälan

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av två justeringsmän.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.

7. Verkställande direktörens redogörelse.

och koncernens revisionsberättelse.

koncern-resultaträkningen och koncern-balansräkningen.

utdelning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor.

14. Val av styrelse och revisor.

verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

16. Val av valberedning.

17. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier.

bolagsordningen.

19. Avslutning.

Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag

Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB 24 maj 2013.


Valberedningens förslag

Punkt 2, 12-14: Val av ordförande för stämman styrelseledamöter och revisor samt arvoden. Valberedningen som består av Brivio Thörner (ordf), Tommy Hjalmarsson och Peter Rönström har anmält att de vid årsstämman kommer att föreslå:

att till ordförande för stämman väljs styrelsens ordförande Nils-Erik Danielsson.

oförändrat sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter

att arvoden till styrelsen utgår med 125 000 kr för ordinarie ledamot ej anställd i koncernen och 250 000 kr till styrelsens ordförande

omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson (ordförande), Benny Holmgren, Mikael Olsson, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström

att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på lämnad offert.

att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Stefan Engdahl som huvudansvarig, och auktoriserade revisorn Anders Johansson som ersättare.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor. Den rörliga delen skall inte uppgå till högre belopp än 50 % av den fasta lönen.

Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade.

Val av valberedning

Punkt 16: Vid stämman 2010 ändrades reglerna till att stämman utser valberedningens ordförande, som har uppdraget att i god tid före stämman kontakta de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna, och be dem utse två ledamöter till valberedningen. Familjen Blomqvist skall då anses utgöra en ägare. Ägare med mer än 70% av rösterna föreslår omval av Brivio Thörner som valberedningens ordförande.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Tenhult i april 2013

Styrelsen

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,3 miljarder kronor (2012) och antalet anställda uppgår till drygt 350 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Maria Oksanen. Telefon 036-344135.

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer