KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KABE AB (PUBL.)

2012-04-11

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 8 maj 2012, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 8 maj under adress Kabe AB, Box 14,560 27 Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post kabe@kabe.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 7 maj tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman.
Ombud samt företrädare för juridisk person uppmanas inge behörighetshandlingar före stämman.
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

Ärenden
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernens revisionsberättelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncern-balansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av styrelse.
14. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor.
15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.
16. Val av valberedning.
17. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier.
18. Eventuellt övriga ärenden att ta upp som det ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.
19. Avslutning.

Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår 5:00 per aktie för 2011. Avstämningsdag föreslås bli 21 maj 2012.
Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB 24 maj 2012.

Valberedningens förslag
Punkt 12 & 14: Val av ordförande för stämman styrelseledamöter och revisor samt arvoden. Valberedningen som består av Brivio Thörner (ordf), Tommy Hjalmarsson och Peter Rönström har anmält att de vid årsstämman kommer att föreslå:
- omval av de ordinarie styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson (ordförande), Mikael Olsson, Benny Holmgren, Alf Ekström, Anita Svensson och Maud Blomqvist.
- till ordförande för stämman välja styrelsens ordförande Nils-Erik Danielsson.
- antalet styrelseledamöter minskas från sju till sex och man utser inga suppleanter.
- arvoden till styrelsen utgår med 125 000 kr för ordinarie ledamot inte anställd i företaget och 250 000 kr för styrelsens ordförande.
- till revisor Auktoriserad revisor Stefan Engdahl, Ernst & Young och som ersättare Auktoriserad revisor Anders Johansson, Ernst & Young.
- ersättning till revisorer utgår enligt räkning baserad på lämnad offert.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor. Den rörliga delen skall inte uppgå till högre belopp än 50 % av den fasta lönen.
Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade.

Val av valberedning
Punkt 16: Vid stämman 2010 ändrades reglerna till att stämman utser valberedningens ordförande, som har uppdraget att i god tid före stämman kontakta de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna, och be dem utse två ledamöter till valberedningen. Familjen Blomqvist skall då anses utgöra en ägare.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Punkt 17: Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2013.
Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Tenhult i april 2012
Styrelsen

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,5 miljarder kronor (2011) och antalet anställda uppgår till närmare 400 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer