KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

2009-04-17

KABE AB (publ)
Aktieägarna i Kabe AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2009 kl 17.00 i bolagets lokaler i Tenhult, utanför Jönköping.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 7 maj 2008, dels anmäla sin avsikt att deltaga i
årsstämman till bolaget senast den 7 maj under adress Kabe AB, Box 14, 560 27 Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post kabe@kabe.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 6 maj tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få rätt att deltaga vid stämman.
Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas inge behörighetshandlingar före stämman.
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.

Ärenden
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens redogörelse
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av styrelse
14. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor
15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
16. Val av valberedning
17. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
18. Eventuellt övriga ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.
19. Avslutning

Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår 2:50 per aktie för 2008. Avstämningsdag föreslås bli 18 maj 2009. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av VPC 22 maj 2009.

Valberedning
Punkt 13 och 14: Valberedningen som består av Brivio Thörner (ordf), Johan Svedberg och Roland Isaksson (Roland Isaksson har avlidit under året) har anmält att de vid årsstämman kommer att föreslå omval av de ordinarie styrelseledamöterna: styrelseordförande Nils-Erik Danielsson, Johan Svedberg, Alf Ekström, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Kurt Blomqvist. Bengt Andersson har avböjt omval. Nyval föreslås av Mikael Olsson, VD och koncernchef i Myresjöhus AB. Valberedningen föreslår vidare att ersättning för styrelsearbetet skall utgå med 2 basbelopp för ordinarie ledamot ej anställd i företaget och 4 basbelopp för styrelsens ordförande.

På föregående års årsstämma valdes som ordinarie revisor Auktoriserad revisor Stefan Engdahl, Ernst & Young och som ersättare Auktoriserad revisor Anders Johansson, Ernst & Young för en tid av fyra år. Revisorer föreslås att ersättas enligt räkning.

Valberedningen föreslår att välja styrelsens ordförande Nils-Erik Danielsson till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Punkt 17: Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2010.
Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.
Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Tenhult i april 2009
Styrelsen

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer