KABE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2009

2009-05-13

• Nettoomsättningen minskade med 35 % till 272,3 Mkr (421,3).
• Resultat efter skatt minskade med 53 % till 11,3 Mkr (23,9).
• Resultat per aktie är 1:25 (2:65).
• Rörelseresultatet minskade med 49 % till 18,4 Mkr (36,2).
• Rörelsemarginalen uppgick till 6,8 % (8,6).

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj kl. 16.00 (CET).

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer