KABE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2008

2008-10-30

- Nettoomsättningen minskade med 1 % till 1065,8 Mkr (1081,4).
- Resultat efter skatt minskade med 25 % till 44,4 Mkr (58,7).
- Resultat per aktie är 4:93 (6:53).
- Rörelseresultatet minskade med 19 % till 72,9 Mkr (90,1) motsvarande en rörelsemarginal på 6,8 % (8,3).
- Koncernens marknadsandel för husvagnar i Sverige uppgår till 38 % (37).

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2008 kl. 14.45 (CET).

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer